Κανονισμοί Παγκύπριας Ολυμπιάδας Πληροφορικής

Δικαίωμα Συμμετοχής

 • Όλοι οι μαθητές οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, Δημόσια και Ιδιωτικά
 • Επιπλέον δικαίωμα συμμετοχής για διεκδίκηση θέσης στην ομάδα για την ΙΟΙ, έχουν και όσοι ήταν μαθητές τον Ιούνιο της προηγούμενης χρονιάς διεξαγωγής της ΙΟΙ και δεν είναι σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας επιλογής.

Γλώσσα Διαγωνισμού

 • Γλώσσα του διαγωνισμού είναι η ελληνική

Διαδικασία Επιλογής

Η διαδικασία επιλογής αποτελείται από τέσσερεις (4) φάσεις.

 • Α φάση
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές.
  • Στην επόμενη φάση περνούν όσοι μαθητές συγκεντρώσουν το 50% της συνολικής βαθμολογίας.
  • Τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από την εξέταση της Α φάσης θα δίνονται 4 προκαταρκτικά προβλήματα, ένα εκ των οποίον θα υπάρχει και στην τελική εξέταση
 • Β φάση
  • Κατά του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της Α φάσης και της Β φάσης θα δίνονται 4 προβλήματα.
  • Δικαίωμα συμμετοχής όσοι μαθητές πέτυχαν στην Α φάση και έχουν συγκεντρώσει το 50% της συνολικής βαθμολογίας των ενδιάμεσων ασκήσεων.
 • Γ φάση
  • Σε αυτή τη φάση θα συμμετέχουν 8-15 μαθητές με τη ψηλότερη βαθμολογία της Β φάσης
  • Της Γ φάσης προηγείται εκπαιδευτικό camp
  • Οι τέσσερεις (4) μαθητές με τη ψηλότερη βαθμολογία θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στην ΙΟΙ.
 • Δ φάση
  • Δικαίωμα συμμετοχής όσοι είναι μαθητές και συμμετείχαν στην Γ φάση
  • Οι τέσσερεις (4) μαθητές με τη ψηλότερη βαθμολογία θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στην ΒΟΙ

Ισοβαθμίες

 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη Γ ή στη Δ φάση, που επηρεάζει τη σύσταση της ομάδας για την ΙΟΙ ή τη ΒΟΙ , πλεονέκτημα έχει ο μαθητής με τις περισσότερες ολοκληρωμένες (full) ασκήσεις.
 • Αν εξακολουθούμε να έχουμε ισοβαθμία τότε θα διεξαχθεί επαναληπτική εξέταση για τους ισοβαθμούντες μαθητές.

Γλώσσες Προγραμματισμού

 • Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι ακόλουθες:
  • Pascal (fpc -dEVAL -XS -O2 –oD)
  • C (gcc -DEVAL -static -O2 –o)
  • C++ (g++ -DEVAL -static -O2 -std=c++11 –o)

Σύστημα Αξιολόγησης

 • Η αξιολόγηση των ασκήσεων γίνεται από το σύστημα αξιολόγησης που χρησιμοποιείται στους παγκόσμιους διαγωνισμούς.
 • Το αποτέλεσμα που δίνει το σύστημα είναι τελεσίδικο.
 • Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη, επαναξιολογούνται όλες οι υπολοβολές.

 

Πρόγραμμα

 • Α γύρος: Σάββατο 17/1/2015 η ώρα 10:00
 • Β γύρος: Σάββατο 21/3/2015 η ώρα 10:00
 • Γ γύρος: Κυριακή 19/4/2015 η ώρα 10:00
 • Δ γύρος: Σάββατο 20/6/2015 η ώρα 10:00
Maintained by Bytefreaks.net